!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Fergus McCaffrey.

Tatsuo Ikeda, Leiko Ikemura, Kathleen Jacobs, Shigeko Kubota, Brice Marden, Sadamasa Motonaga, Natsuki Nakanishi, Carol Rama, Richard Serra, Kazuo Shiraga, Jiro Takamatsu