!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Anomaly

Ushio Shinohara, Tatzu Nishi, Kohei Kobayashi, Yoshiaki Kaihatsu, Yayoi Deki, Takuro Tamayama