!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Take Ninagawa

Featuring works by: Yoko Daihara, Kazuko Miyamoto, Shinro Ohtake, Gozo Yoshimasu, Tsuruko Yamazaki and the Gutai Art Association РShozo Shimamoto, Atsuka Tanaka, Chiyu Uemae, Tsuyoshi Maekawa, Takesada Matsutani  Thea Djordjadze, Gozo Yoshimasu, and Shinro Ohtake