!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Take Ninagawa

Featuring works by: Ryoko Aoki, Yoko Daihara, Thea Djordjadze, Kazuko Miyamoto, Shinro Ohtake, Danh Vo, Gozo Yoshimasu. And Norio Imai alongside Shozo Shimamoto, Sadamasa Motonaga, Yasuo Sumi, Tsuyoshi Maekawa, Akiko Horio from the Gutai Art Association