!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Mind Set Art Center

Marina Cruz, Rao Fu, Lo Yi-Chun, Tang Jo-Hung, Wu Tseng Jung