!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Hauser & Wirth – Frieze Masters

Featured works by: Louise Bourgeois, Philip Guston, Alina Szapocznikow Sigmar Polke, Jack Whitten, Hans Arp, Alberto Giacometti, Eduardo Chillida, Erna Rosenstein and Arshile Gorky.