!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Galerie Urs Meile

Featuring works by: Marion Baruch – Mirko Baselgia – Cao Yu – Chen Zuo – Hu Qingyan – Hung Liu – Ju Ting – Urs Lüthi – Miao Miao – Qiu Shihua – Shao Fan – Rebekka Steiger – Julia Steiner – Not Vital – Wang Xingwei – Xie Nanxing and Zhang Xuerui.